"SPRING EXCURSION 2022" • 2022

🇬🇧 Installation “Spring excursion 2022”

 

In spring 2022, after the full scale invasion of Ukraine by russia, an initiative gained momentum to preserve cultural monuments in Ukrainian cities. The conservation of such monuments turned into an important societal goal. At this time, we can mostly rely on photos from the internet or personal archives to remember how these monuments used to look.

This work is a personal preservation, a dual protection of memory. All match boxes gathered in the field kitchen and the sewing shop, where the armour for the military is made.

An empty box serves as a metaphor for that cultural heritage, which we will never see again; heritage, destroyed by the empire of evil forever.

In the exposition of the artistic space, each viewer can complete a “cultural stroll”- those who never visited Ukraine, and those who missed their native places. By following the QR code, you can view all cultural monuments as they were before the start of the Great war on 24.02.22.

🇺🇦  Інсталяція “Весняна екскурсія 2022”

 

Навесні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, 

розпочались ініціативи зі збереження пам'яток культури в українських містах.

Консервація пам'ятників стала важливою метою суспільства. Зараз лише з фото в інтернеті та особистих архівів можна пригадати, як вони виглядають. 

Ця робота - особисте збереження, подвійна охорона пам’яті. 

Всі сірникові коробки зібрані на польовій кухні та у швацькому цеху, де виготовляють обладунки для військових.

А пуста коробка є метафорою того культурного спадку, який ніколи вже не побачимо, того спадку, що знищила імперія зла назавжди.

В експозиції мистецького простору кожен з глядачів міг здійснити свою «культурно прогулянку», той хто не був в Україні чи той, хто скучив за рідними містами: за QR кодом швидкий перехід, де всі пам'ятники та скульптури виглядають так, як до початку Великої війни 24.02.22 

🇵🇱 Instalacja "Wiosenna wycieczka 2022"

 

Wiosną 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, rozpoczęto działania mające na celu zachowanie zabytków kultury w ukraińskich miastach. 

Ochrona zabytków stała się ważnym celem społeczeństwa.

Teraz możesz tylko oglądać zdjęcia zabytków w Internecie lub w osobistych archiwach.

Ta praca to osobiste zachowanie i podwójna ochrona pamięci. Wszystkie pudełka zapałek były składane w kuchni polowej oraz w warsztacie krawieckim, gdzie szyte są ubrania dla wojska. Puste pudełko jest metaforą dziedzictwa kulturowego, którego nigdy więcej nie zobaczymy, dziedzictwa, które zostało na zawsze zniszczone przez imperium zła.

W ekspozycji przestrzeni artystycznej każdy z widzów mógł odbyć swoją 'spacer kulturowy'. Ten, kto nie był na Ukrainie lub ten, kto tęsknił za swoimi rodzinnymi miastami, mógł uzyskać szybki dostęp za pomocą kodu QR, gdzie wszystkie pomniki i rzeźby wyglądają tak jak przed początkiem Wielkiej Wojny 24.02.22.
04.11.2022 - 12.03.2023

 

Center of Contemporary Art "Uyazdovsky Castle",

exhibition "Ukraine. Under another sky", Warsaw, Poland. 

 

https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/ukraina-pod-innym-niebem?tid=t_content&fbclid=IwAR0TNQP-f5oYaELKO2YO2CtDS9IpwMFCF9JbRi1EcSKS3IhcyNnqd0oQ15E

 

Download
Download the exhibition catalog "Ukraine. Under another sky"
Catalogue_Ukraine. Under another sky.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB


23.09.2022 - 30.10.2022

 

🇬🇧 Konopatsky Palace, «Art as a Gift» exhibition, Warsaw, Poland.

 

www.dkpraga.pl/wydarzenia/sztuka-jako-dar-mistectvo-yak-dar