«INCOGNITO ERGO SUM» video art • 2018

INCOGNITO ERGO SUM, contemporaryphotography, contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, new media, new artists, photoproject, photographer Olga Drozd, video art, Медіазалежність, Українська версія, Український Дім

«INCOGNITO ERGO SUM» 2018

camera and production Olga Drozd

vocals Unni Løvlid

INCOGNITO ERGO SUM, contemporaryphotography, contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, new media, new artists, photoproject, photographer Olga Drozd, video art, Медіазалежність, Українська версія, Український Дім
INCOGNITO ERGO SUM, contemporaryphotography, contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, new media, new artists, photoproject, photographer Olga Drozd, video art, Медіазалежність, Українська версія, Український Дім
INCOGNITO ERGO SUM, contemporaryphotography, contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, new media, new artists, photoproject, photographer Olga Drozd, video art, Медіазалежність, Українська версія, Український Дім
INCOGNITO ERGO SUM, contemporaryphotography, contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, new media, new artists, photoproject, photographer Olga Drozd, video art, Медіазалежність, Українська версія, Український Дім


2019 (20.11.2019 - 12.12.2019)

«Media Dependency. Ukrainian version»,

Ukrainian House. Kyiv, Ukraine.

 

2019 (20.11.2019 - 12.12.2019)

«Медіазалежність. Українська версія», 

Український Дім. Київ, Україна.

 

www.uadim.in.ua/magazine/tpost/iff64gm95x-medazalezhnst-ukranska-versya

www.mind.ua/style/20204900-sindrom-mediazalezhnosti-yak-jogo-bachat-hudozhniki-savadov-cagolov-golosij-i-tistol


contemporaryphotography, contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, new media, new artists, photoproject, photographer Olga Drozd, contemporaryphotography Olga Drozd, Медіазалежність, Українська версія, Український Дім
INCOGNITO ERGO SUM, contemporaryphotography, contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, new media, new artists, photoproject, photographer Olga Drozd, video art, Медіазалежність, Українська версія, Український Дім